• Gesloten
 • Boxtel
 • Fysiek domein
 • 4 - 6 uur per week
 • 110.00 per uur
 • 25-09-2023
 • 12 maanden

Wat ga je doen?

Voor Waterschap de Dommel zijn wij op zoek naar een Procesleider Gebiedsproces Sonse Heide. Het gebiedsproces Sonse Heide is gestart in november 2015. In 2016 hebben twee bijeenkomsten met de stakeholders plaatsgevonden, waarbij is gezocht naar een duurzame oplossing voor de lozing van het bedrijf Rendac.

In schema:

7-04-2016 Start gebiedsproces: 1e bijeenkomst met stakeholders
30-08-2016 2e bijeenkomst met stakeholders: kansrijke opties in kaart gebracht
22-02-2018 Keuze om optie kanaal verder uit te werken in BC Watak
2018-2020 Verkenning met RWS naar optie kanaal
16-12-2020 Escalatie naar minister
2-06-2021 Start Stuurgroep Lozing Rendac
24-01-2022 Stuurgroep inclusief Rendac

Gevraagde rol betreft procesleiding/coördinatie van vier sporen:

 1. Zuiveringsproces Rendac / de waterfabriek (Verantwoordelijk proces: Innovatie Waterketen)
  • Haalbaarheid onderzoek, en indien wenselijk, realiseren van een zuiveringsproces van Rendac tot zuiver (drink)water. Naast technische haalbaarheid moet ook de financiering (verdeelsleutel over alle partijen) onderzocht en bestuurlijk voorgelegd worden.
 2. Herziening vergunning (Verantwoordelijk proces: Vergunningverlening)
  • Over maximaal 4 jaar dient de vergunning van Rendac herzien te zijn. De tijdslijn van de waterfabriek zou gekoppeld moeten kunnen worden aan de deadline van de vergunning. Dit vraagt enerzijds een projectmatige aanpak, maar anderzijds ook politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Tevens uitlijnen in traject aanpakken directe lozingen
 3. Korte termijn oplossing (Verantwoordelijk proces: Beheer Watersysteem)
  • In de tussentijd zijn er diverse kortetermijnoplossingen technisch mogelijk, maar of en zo ja welke wenselijk of haalbaar is, moet bestuurlijk worden voorgelegd.
 4. Gebiedsproces Sonse Heide (Verantwoordelijk proces: Beheer Watersysteem)
  • Dit betreft het doorlopende gesprek met de streek over de zorgen over de waterkwaliteit, het verbeteren van de wateraanvoer in het gebied en andere ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening. Hierin lopen diverse acties welke onderling goed aan moeten sluiten.

Processtructuur
Extern wordt de volgende structuur gehanteerd:

 • Stuurgroep
 • Werkgroep
 • Klankbordgroep

Deelnemende partijen: Gemeente Son en Breugel, Rendac, Omgevingsdienst, provincie, Rijkswaterstaat, Beleidskern Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Beleidskern Ministerie van Landbouw en Visserij (agenda lid)

Intern bestaan de volgende overleggen:

 • Afstemming met JZ, vergunningverlening en waterkwaliteit: afstemming huidige vergunning en actualisatie vergunning
 • Bijpraatmoment Sonse Heide met EP, Beheer en Onderhoud: Gebiedsontwikkelingen, zoals tijdelijke leiding, nieuwe Sonse bossen, gebiedsvisie Sonniuswijk
 • Afstemmen met opdrachtgever Gebiedsproces Sonse Heide
 • Afstemmen met opdrachtgever Waterfabriek
 • Afstemmen met Waterketen: Hergebruik effluent en afzet brijn

Rol procesleider

De procesleider zorgt ervoor dat de kruiwagen met alle stakeholders erin blijft voortrollen. Dat betekent de volgende activiteiten voor de procesleider:

Stuurgroep Dommel + externe partijen

 • Secretarisrol
 • Bijeenkomsten organiseren
 • Agenda opstellen
 • Verslaglegging
 • WOO afhandelen
 • Stuurgroep voorbereiden met eigen bestuurders

Werkgroep Dommel + externe partijen

 • Voorzittersrol
 • Bijeenkomsten organiseren
 • Agenda opstellen
 • Voorzittersrol
 • Verslaglegging

Hier zitten namens De Dommel een Strategisch Omgevingsmanager, Technoloog, Vergunningverlener en Beleidsmedewerker waterketen in.

Werkgroep Dommel intern

 • Trekkersrol
 • Sturen op (onderlinge) afstemming diverse activiteiten

Klankbordgroep

 • Bijeenkomsten organiseren (ruim, catering en onafhankelijke voorzitter)
 • Agenda opstellen
 • Verslaglegging

Communicatie aan belanghebbenden in het gebied

 • Communicatiebericht opstellen
 • Afstemmen met stakeholders
 • Communicatiebericht verspreiden (en reacties beantwoorden)

Overige ontwikkelingen in het gebied Sonse Heide

 • Tijdelijke leiding mee organiseren (Verantwoordelijk proces: Beheer Watersysteem)
 • Optimalisatie wateraanvoersysteem volgen (Verantwoordelijk proces: Beheer Watersysteem)
 • Nieuwe visie Sonse bossen volgen (Verantwoordelijk proces: Externe Planvorming)
 • Gebiedsvisie Sonniuswijk mee opstellen (Externe Planvorming & gemeente Son en Breugel)

Samenvattend

De procesleider is degene die de verbinding vormt tussen de stakeholders (op verschillende niveaus) en de voortgang van het traject en tegelijkertijd verbinding houdt met de omgeving (intern en extern)

Wat vragen we van jou?

 • Aantal jaren ervaring in een soortgelijke rol;
 • Ervaring met projectmatige aanpak in politiek-bestuurlijke context;
 • Kennis van waterzuivering:
 • Ervaring met coördineren meerdere parallelle sporen;
 • Bestuurlijke sensitief. Doorpakker.

Overige informatie

Ze hielden 4 kansrijke opties over, waarbij de meest kansrijke optie het verplaatsen van de lozing naar het Wilhelminakanaal was. In februari 2018 is de uitwerking van deze optie gepresenteerd in de Bestuurlijke Commissie Waterakkoord (BC Watak). RWS heeft daar haar medewerking toegezegd.

Vervolgens zijn waterschap en RWS ‘samen’ opgetrokken. In dat traject met RWS is gekeken naar de BBT van het bedrijf en de emissietoets voor Dommel en kanaal. Eindconclusie van RWS na 3 jaar overleg was dat de lozing niet verplaatst kon worden naar het kanaal. Daarop is besloten om te escaleren op directieniveau.

Dit heeft helaas niets opgeleverd, behalve dat de minister is geïnformeerd over dit dossier. De watergraaf was er echter van overtuigd dat de regio het zelf kon oplossen. Dat leidde tot het organiseren van een rondetafeloverleg met regionale overheden. Tijdens de bespreking van dit dossier in een PHO kreeg de watergraaf te horen dat vergelijkbare bedrijven in Zuid-Afrika zuiver drinkwater produceerden. Zo ontstond het idee van Rendac als waterfabriek.

Als ultieme oplossing wilde de stuurgroep dit spoor verkennen. Het bedrijf kon niet ontbreken en schoof begin 2022 aan.

Heb je een vraag over deze opdracht?

Camiel de Hoogt

Camiel de Hoogt

Recruitment adviseur

camiel.dehoogt@haert.nl

06 - 46 17 82 90